Supernova, Turquoise

Supernova, Turquoise

132” Round 90”x132”
120” Round 90”x156”
90”X90” 20”x20” Napkin