Lamour, Celadon

Lamour, Celadon

132” ROUND
120” ROUND
90” X 90”
90” X 156”
20” X 20” NAPKIN